POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A FUNDACIÓ CREU GROGA treballem per garantir la privacitat en el tractament de les seves dades personals. És per això, que en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal RGPD, (UE) 2016/679, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) i de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, els informem sobre la nostra política de privacitat i de protecció de dades de caràcter personal. Amb la finalitat de garantir que estiguin informats de forma transparent sobre la utilització per part de FUNDACIÓ CREU GROGA de les seves dades personals (incloent les de salut) els informem dels tractaments als quals podem incorporar les dades dels nostres grups d’interès que utilitzen aquest web.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Serà responsable de les seves dades: FUNDACIÓ CREU GROGA amb domicili social al C/ Sant Jaume, 20-34, 08370 de Calella CIF/NIF G66774126.

En el seu cas, les dades que se li demanin a vostè com a “Usuari”,” Tutor “o” Pares” a través de qualsevol mitja són confidencials i són protegides de manera adequada. L’usuari i / o Tutor o Pares es compromet a que tota la informació que faciliti a FUNDACIÓ CREU GROGA és veraç i no s’ha omès cap dada sobre el seu estat de salut. No està obligat a proporcionar totes les dades que li demana FUNDACIÓ CREU GROGA, però, si no es faciliten totes les dades personals considerades necessàries per, entre d’altres, procurar la màxima assistència sanitària que pugui necessitar, això pot ocasionar un retard o impedir la millora de la seva salut en els àmbits que treballa la FUNDACIÓ. S’hauran de proporcionar Dades Personals veritables, exactes, completes i actualitzades. L’usuari i/o Tutor o Pares, segons apliqui en el cas concret, serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a FUNDACIÓ CREU GROGA o a qualsevol tercer per haver proporcionat dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

A més FUNDACIÓ CREU GROGA, pot rebre les seves dades com a persona de contacte d’altres grups d’interès de FUNDACIÓ CREU GROGA o com a candidata a llocs de treball de l’organització.

Per a què utilitzem les seves dades personals?

A FUNDACIÓ CREU GROGA tractem les dades personals com a Usuari i/o Tutor o Pares per poder gestionar i oferir-li programes propis, com a Club Esportiu o d’altre tipus o bé programes impulsats per tercers amb la col.laboració de la Fundació, amb el màxim respecte a la confidencialitat i seguretat de la seva informació. Concretament les finalitats actuals per a les que recollim les seves dades com a “Usuari”,” Tutor “o” Pares” són:

 1. Formalització, desenvolupament i execució del programa. FUNDACIÓ CREU GROGA podrà tractar les seves dades personals per a realitzar estudis estadístics, de qualitat o anàlisis tècniques, fins i tot realitzar enquestes de satisfacció. En el mateix marc també es podran enviar recordatoris de visita per qualsevol mitjà telemàtic (telèfon, SMS, o email de l’usuari i / o Tutor o Pares,…) o bé gestionar peticions dels interessats (“Truca’ns” o “anul·lacions per mitjans telemàtics”).
 2. Prestació del programa, incloent servei assistencial mèdic, si s’escau.

Atès que el programa pot estar concertat amb altres entitats públiques o privades, li advertim que aquestes ens poden cedir i sol·licitar les seves Dades Personals i especialment, sobre la seva participació al programa (incloent dades de salut).

 1. Compliment d’obligacions que li corresponguin a FUNDACIÓ CREU GROGA per mandat legal.

 

A més com a persona de contacte d’altres grups d’interès de FUNDACIÓ CREU GROGA o com a candidata a llocs de treball de l’organització la finalitat del tractament de les seves dades personals són:

 1. Gestionar dades facilitades directament pel propi interessat, com a persona que contacta amb FUNDACIÓ CREU GROGA per gestionar relacions entre FUNDACIÓ CREU GROGA i ella mateixa o el seu grup d’interès, el que inclou informar-lo, donar resposta a les seves sol•licituds, donacions, peticions o consultes i fer-ne un seguiment posterior.
 2. Pel que fa als candidats a llocs de treball de FUNDACIÓ CREU GROGA per a gestionar la relació amb aquests, incloent mantenir-los informats de les diferents vacants que es produeixin en la nostra organització.

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

Tractem les seves dades com a “Usuari”,” Tutor “o” Pares”:

 • Per a l’execució del programa de FUNDACIÓ CREU GROGA o amb col.laboració de tercers, incloent l’enviament de recordatori de visita, revisió periòdica, etc. per mitjans telemàtics. Finalitats (A) i (B)
 • Quan FUNDACIÓ CREU GROGA té un interès legítim per a aquest tractament de dades com pot ser els l’àrea d’administració i qualitat de FUNDACIÓ CREU GROGA o perquè puguem atendre millor les seves expectatives i millorar el seu grau de satisfacció com a Usuari. A FUNDACIÓ CREU GROGA considerem que té una expectativa raonable de que s’utilitzin les dades perquè puguem millorar els programes i serveis i pugui gaudir d’una millor experiència com a Usuari. Finalitat (B).
 • Per permetre a FUNDACIÓ CREU GROGA complir les seves obligacions legals i entre elles, les lleis relatives a l’activitat com a Fundació, l’activitat sanitària, les lleis tributàries o la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal vigent. Finalitat (C)

 

A més:

 • La base legal per al tractament de les seves dades com a persona de contacte és la satisfacció de l’ interès legítim de respondre i/o gestionar a les comunicacions i la relació amb les persones dels grups d’interès de FUNDACIÓ CREU GROGA.
 • La base de l’enviament de comunicacions a candidats a llocs de treball és que aquest tractament és necessari per a les mesures precontractuals (procés de selecció) en què l’interessat és part.

Durant quant de temps conservarà FUNDACIÓ CREU GROGA les seves dades?

Conservarem les seves dades personals com a “Usuari”,” Tutor “o” Pares” durant els terminis previstos per la legislació respecte a la prescripció de responsabilitats. A partir d’aquest moment, les dades seran cancel·lades no sent utilitzades per l’organització per a cap finalitat. Les dades que formin part de la seva història clínica s’han de conservar durant, almenys 15 anys, comptats des de la data de l’alta del procés assistencial, quan s’escaigui.

Pel que fa a la resta de les seves dades personals, FUNDACIÓ CREU GROGA conservarà les Dades Personals pel temps que duri el programa i en tot cas, durant el període que resulti necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions, per complir amb obligacions de conservació de documentació clínica i / o sempre que ho permeti la legislació aplicable. Un cop finalitzat l’esmentat termini, FUNDACIÓ CREU GROGA es compromet a cessar el tractament de totes les dades personals, així com a bloquejar-les degudament. No obstant això, les dades personals podran conservar-se quan resulti necessari durant períodes més llargs sempre que es tractin exclusivament amb finalitats d’assistència sanitària, finalitats mèdiques, d’investigació científica i / o estadística. Transcorreguts els terminis de prescripció legal, destruirem o anonimitzarem les seves dades en el moment en que exerceixi els seus drets de supressió.

Per al tractament de les seves dades com a persona de contacte les dades associades a sol·licitud, petició o consulta es conservaran mentre la mateixa no estigui totalment completa. Un cop totalment resolta la sol·licitud, es conservaran les dades per un màxim de dos anys.

Conservarem les seves dades personals com a donant durant els terminis previstos per la legislació respecte a la prescripció de responsabilitats. Un cop finalitzat l’esmentat termini, FUNDACIÓ CREU GROGA es compromet a cessar el tractament de totes les dades personals, així com a bloquejar-les degudament.

Per a persones de contacte d’altres grups d’interès, aquestes es conservaran fins que s’exerceixi el dret de cancel·lació.

Per a les dades relatives als candidats a llocs de treball de FUNDACIÓ CREU GROGA, aquestes es conservaran fins a l’adjudicació d’un lloc de treball o fins que s’exerceixi el dret de cancel·lació.

A qui comunicarem les seves dades?

Tal com l’hem informat anteriorment, atès que el programa pot estar concertat amb altres entitats públiques o privades, li advertim que aquestes ens poden cedir i sol·licitar les seves Dades Personals i especialment, sobre la seva participació al programa.

No cedirem les seves dades personals a altres tercers, llevat que sigui necessari per a desenvolupar el Programa, que estiguem coberts per una llei o que vostè n’hagi estat informat prèviament per FUNDACIÓ CREU GROGA. A més, l’usuari i / o Tutor o Pares entén que FUNDACIÓ CREU GROGA podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions amb les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent en cada moment i si és el cas, igualment a altres òrgans com Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i als òrgans judicials o a altres centres sanitaris en cas d’interès vital.

Per poder prestar-li un servei adequat i gestionar la relació que mantenim amb vostè com a Usuari, l’informem de la relació per categories d’empreses que tracten les seves dades per compte de FUNDACIÓ CREU GROGA.

 • Centre Mèdic CREU GROGA S.L. i tots els seus subencarregats d’acord amb la seva Política de Privacitat.
 • Serveis d’auditoria i consultoria.
 • Serveis de retirada i destrucció de documentació.
 • Altres activitats de suport a les empreses.
 • Serveis d’activitats jurídiques i reclamacions.
 • Serveis informàtics.
 • Serveis de plataformes tecnològiques.
 • Serveis de hosting.
 • Altres serveis relacionats amb les tecnologies de la informació i la informàtica.

Transferències de dades a tercers països?

No es realitzen transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a FUNDACIÓ CREU GROGA estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, FUNDACIÓ CREU GROGA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Pot exercir els drets que li atorga el Reglament per correu a Att. LOPD, FUNDACIÓ CREU GROGA C/ Sant Jaume, 20-34, 08370 de Calella o mitjançant el correu info@fundaciocreugroga.com. Recordi acompanyar a la seva sol·licitud una còpia del seu DNI o document equivalent acreditatiu de la seva identitat o representació.

A més dels anteriors drets, tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment descrit més amunt. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que consideri vulnerats els seus drets per que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a FUNDACIÓ CREU GROGA procedeixen normalment dels propis interessats o el seu representant legal. Tanmateix inicialment altres entitats promotores dels programes de la Fundació ens poden facilitar les dades de contacte de possibles candidats per als nostres programes, a fi de que els puguem convidar a participar als mateixos.

Li recordem que no s’han de facilitar dades de tercers llevat que es tingui autorització d’aquests i els hagi informat prèviament.